Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 14. únoru 2014

18. února 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. února 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,5 mld. EUR na 206,4 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,6 mld. EUR na 357,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,4 mld. EUR na 931,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 8,7 mld. EUR na 65,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se navýšil o 12,2 mld. EUR na 460,8 mld. EUR. Ve středu 12. února 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 95,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 93,3 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 175,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 175,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 7,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 6,5 mld. EUR. Zároveň byly před lhůtou splatnosti splaceny dlouhodobější refinanční operace o objemu 1,8 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti 0,5 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 29,9 mld. EUR (oproti 47,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil o 0,7 mld. EUR na 229,9 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů pořízených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 14. února 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 175,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 39,3 mld. EUR, resp. 14,9 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí se zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) navýšil o 23,3 mld. EUR na 223,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 303 158 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 467 271
2.1 Pohledávky za MMF 80 490 −538
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 978 808
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 146 343
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 132 −28
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 132 −28
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 666 608 −4 664
5.1 Hlavní refinanční operace 93 282 −1 864
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 573 189 −2 387
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 135 −413
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 74 729 4 257
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 587 199 955
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 229 931 −673
7.2 Ostatní cenné papíry 357 269 1 627
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 237 0
9 Ostatní aktiva 243 423 −1 372
Aktiva celkem 2 190 099 −238
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 931 240 −1 404
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 429 579 6 411
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 223 735 23 291
2.2 Vkladová facilita 29 891 −17 331
2.3 Termínované vklady 175 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 453 450
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 243 1 137
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 86 446 −7 664
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 65 806 −8 738
5.2 Ostatní závazky 20 640 1 074
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 99 368 −2 506
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 357 367
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 183 778
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 183 778
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717 0
10 Ostatní pasiva 223 510 2 655
11 Účty přecenění 262 876 0
12 Kapitál a rezervní fondy 90 580 −12
Pasiva celkem 2 190 099 −238

Kontakty pro média