Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 ноември 2012 г.

6 ноември 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 2 ноември 2012 г., отразява покупката на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 229,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
1 ноември 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,6 млрд. щатски долара 3,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,8 млрд. евро до 311,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 5,1 млрд. евро до 893,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 4 млрд. евро до 96,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 2,2 млрд. евро до 659,2 млрд. евро. На 31 октомври 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 77,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 83,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 209,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер. Също така на 31 октомври 2012 г., сряда, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 16,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 6,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,5 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 261,4 млрд. евро (при 267 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,7 млрд. евро до 278,3 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 2 ноември 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 208,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 53,3 млрд. евро и 16,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 479 108 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 258 358 −1 754
2.1 Вземания от МВФ 90 261 −5
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 168 097 −1 748
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 37 275 −1 014
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 560 −708
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 560 −708
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 131 744 −3 404
5.1 Основни операции по рефинансиране 83 730 6 437
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 047 496 −10 038
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 514 198
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 232 223 1 479
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 590 204 −1 530
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 278 268 −742
7.2 Други ценни книжа 311 936 −787
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 010 0
9 Други активи 265 211 1 079
Общо активи 3 040 693 −5 850
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 893 220 5 117
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 987 986 −5 456
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 515 396 128
2.2 Депозитно улеснение 261 368 −5 599
2.3 Срочни депозити 209 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 723 15
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 064 −384
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 151 782 578
5.1 Сектор „Държавно управление“ 96 644 4 041
5.2 Други задължения 55 138 −3 463
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 164 878 −4 015
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 122 −2 291
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 523 −359
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 523 −359
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 243 0
10 Други задължения 232 499 960
11 Сметки за преоценка 452 824 0
12 Капитал и резерви 85 551 0
Общо пасиви 3 040 693 −5 850

Данни за контакт за медиите