Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 november 2012

6 november 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 2 november 2012 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 229,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
1 november 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,6 miljarder USD 3,1 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 311,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,1 miljarder EUR till 893,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 4 miljarder EUR till 96,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 2,2 miljarder EUR till 659,2 miljarder EUR. Onsdagen den 31 oktober 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 77,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 83,7 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 209,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka. Onsdagen den 31 oktober 2012 förföll även en långfristig refinansieringstransaktion på 16,2 miljarder EUR och ersattes av en ny på 6,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,5 miljarder EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 261,4 miljarder EUR (jämfört med 267 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 278,3 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper inom ramen för värdepappersprogrammet. Under den vecka som slutade den 2 november 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 208,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 53,3 miljarder EUR respektive 16,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,1 miljard EUR till 515,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 479.108 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 258.358 −1.754
2.1 Fordringar på IMF 90.261 −5
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 168.097 −1.748
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 37.275 −1.014
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.560 −708
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.560 −708
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.131.744 −3.404
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 83.730 6.437
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.047.496 −10.038
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 514 198
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 4 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 232.223 1.479
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 590.204 −1.530
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 278.268 −742
7.2 Andra värdepapper 311.936 −787
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.010 0
9 Övriga tillgångar 265.211 1.079
Summa tillgångar 3.040.693 −5.850
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 893.220 5.117
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 987.986 −5.456
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 515.396 128
2.2 Inlåningsfacilitet 261.368 −5.599
2.3 Inlåning med fast löptid 209.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.723 15
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.064 −384
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 151.782 578
5.1 Offentliga sektorn 96.644 4.041
5.2 Övriga skulder 55.138 −3.463
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 164.878 −4.015
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.122 −2.291
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.523 −359
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.523 −359
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.243 0
10 Övriga skulder 232.499 960
11 Värderegleringskonton 452.824 0
12 Eget kapital 85.551 0
Summa skulder 3.040.693 −5.850

Kontakt för media