Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. novembru 2012

6. novembra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. novembra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,1 mld. EUR na 229,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
1. novembra 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,6 mld. USD 3,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,8 mld. EUR na 311,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 5,1 mld. EUR na 893,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 4 mld. EUR na 96,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 2,2 mld. EUR na 659,2 mld. EUR. V stredu 31. októbra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 77,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 83,7 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 209,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň. V stredu 31. októbra 2012 bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 16,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 6,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 261,4 mld. EUR (v porovnaní s 267 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi znížil o 0,7 mld. EUR na 278,3 mld. EUR. V týždni končiacom sa 2. novembra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 208,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 53,3 mld. EUR a 16,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 0,1 mld. EUR na 515,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 479 108 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 258 358 −1 754
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 261 −5
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 168 097 −1 748
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 37 275 −1 014
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 560 −708
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 560 −708
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 131 744 −3 404
5.1 Hlavné refinančné operácie 83 730 6 437
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 047 496 −10 038
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 514 198
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 4 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 232 223 1 479
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 590 204 −1 530
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 278 268 −742
7.2 Ostatné cenné papiere 311 936 −787
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 010 0
9 Ostatné aktíva 265 211 1 079
Úhrn aktív 3 040 693 −5 850
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 893 220 5 117
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 987 986 −5 456
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 515 396 128
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 261 368 −5 599
2.3 Termínované vklady 209 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 723 15
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 064 −384
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 151 782 578
5.1 Verejná správa 96 644 4 041
5.2 Ostatné záväzky 55 138 −3 463
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 164 878 −4 015
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 122 −2 291
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 523 −359
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 523 −359
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 243 0
10 Ostatné pasíva 232 499 960
11 Účty precenenia 452 824 0
12 Kapitál a rezervy 85 551 0
Úhrn pasív 3 040 693 −5 850

Kontakt pre médiá