Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. novembra 2012

6. november 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. novembra 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 229,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
1. november 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,6 mrd USD 3,1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 311,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,1 milijarde EUR na 893,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 4 milijarde EUR na 96,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 2,2 milijarde EUR na 659,2 milijarde EUR. V sredo, 31. oktobra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 77,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 83,7 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 209,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden. Prav tako v sredo, 31. oktobra 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 16,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 6,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 261,4 milijarde EUR (v primerjavi z 267 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 278,3 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 2. novembra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 208,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 53,3 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 16,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 0,1 milijarde EUR na 515,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 479.108 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 258.358 −1.754
2.1 Terjatve do MDS 90.261 −5
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 168.097 −1.748
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 37.275 −1.014
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.560 −708
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.560 −708
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.131.744 −3.404
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 83.730 6.437
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.047.496 −10.038
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 514 198
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 4 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 232.223 1.479
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 590.204 −1.530
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 278.268 −742
7.2 Drugi vrednostni papirji 311.936 −787
8 Dolg širše države v EUR 30.010 0
9 Druga sredstva 265.211 1.079
Skupaj sredstva 3.040.693 −5.850
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 893.220 5.117
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 987.986 −5.456
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 515.396 128
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 261.368 −5.599
2.3 Vezane vloge 209.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.723 15
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.064 −384
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 151.782 578
5.1 Širša država 96.644 4.041
5.2 Druge obveznosti 55.138 −3.463
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 164.878 −4.015
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.122 −2.291
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.523 −359
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.523 −359
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.243 0
10 Druge obveznosti 232.499 960
11 Računi prevrednotenja 452.824 0
12 Kapital in rezerve 85.551 0
Skupaj obveznosti 3.040.693 −5.850

Stiki za medije