Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 2. novembrī

2012.6.11.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 2. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 229.7 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 1. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.6 mljrd. ASV dolāru 3.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 311.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.1 mljrd. euro (līdz 893.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 96.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 659.2 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 31. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 77.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 83.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 209.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Trešdien, 2012. gada 31. oktobrī, arī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 16.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 6.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 261.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 267 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 278.3 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar vērtspapīru dzēšanu "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 2. novembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 208.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 53.3 mljrd. euro un 16.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 515.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 479,108 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 258,358 −1,754
2.1 SVF debitoru parādi 90,261 −5
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 168,097 −1,748
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 37,275 −1,014
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,560 −708
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,560 −708
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,131,744 −3,404
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 83,730 6,437
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,047,496 −10,038
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 514 198
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 4 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 232,223 1,479
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 590,204 −1,530
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 278,268 −742
7.2 Pārējie vērtspapīri 311,936 −787
8 Valdības parāds euro 30,010 0
9 Pārējie aktīvi 265,211 1,079
Kopā aktīvi 3,040,693 −5,850
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 893,220 5,117
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 987,986 −5,456
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 515,396 128
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 261,368 −5,599
2.3 Termiņnoguldījumi 209,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,723 15
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,064 −384
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 151,782 578
5.1 Saistības pret valdību 96,644 4,041
5.2 Pārējās saistības 55,138 −3,463
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 164,878 −4,015
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,122 −2,291
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,523 −359
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,523 −359
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,243 0
10 Pārējās saistības 232,499 960
11 Pārvērtēšanas konti 452,824 0
12 Kapitāls un rezerves 85,551 0
Kopā pasīvi 3,040,693 −5,850

Kontaktinformācija presei