Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 listopada 2012 r.

6 listopada 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 2 listopada 2012 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał z zakupu złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 229,7 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
1 listopada 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,6 mld USD 3,1 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,8 mld EUR do poziomu 311,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 5,1 mld EUR do poziomu 893,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 4 mld EUR do poziomu 96,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 2,2 mld EUR do poziomu 659,2 mld EUR. W środę 31 października 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 77,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 83,7 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 209,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym. Również w środę 31 października 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 16,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 6,2 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 261,4 mld EUR (wobec 267 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,7 mld EUR do poziomu 278,3 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 2 listopada 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 208,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 53,3 mld EUR i 16,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 0,1 mld EUR do poziomu 515,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 479.108 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 258.358 −1.754
2.1 Należności od MFW 90.261 −5
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 168.097 −1.748
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 37.275 −1.014
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.560 −708
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.560 −708
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.131.744 −3.404
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 83.730 6.437
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.047.496 −10.038
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 514 198
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 232.223 1.479
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 590.204 −1.530
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 278.268 −742
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 311.936 −787
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.010 0
9 Pozostałe aktywa 265.211 1.079
Aktywa razem 3.040.693 −5.850
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 893.220 5.117
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 987.986 −5.456
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 515.396 128
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 261.368 −5.599
2.3 Depozyty terminowe 209.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.723 15
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.064 −384
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 151.782 578
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 96.644 4.041
5.2 Pozostałe zobowiązania 55.138 −3.463
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 164.878 −4.015
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.122 −2.291
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.523 −359
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.523 −359
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.243 0
10 Pozostałe pasywa 232.499 960
11 Różnice z wyceny 452.824 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.551 0
Pasywa razem 3.040.693 −5.850

Kontakt z mediami