Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. listopadu 2012

6. listopadu 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. listopadu 2012 odpovídal nárůst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 0,1 mld. EUR na 229,7 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
1. listopadu 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 3,6 mld. USD 3,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,8 mld. EUR na 311,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,1 mld. EUR na 893,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 4 mld. EUR na 96,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 2,2 mld. EUR na 659,2 mld. EUR. Ve středu 31. října 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 77,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 83,7 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 209,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden. Ve středu 31. října 2012 byla splatná také dlouhodobější refinanční operace o objemu 16,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 6,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR (během předchozího týdne byly poskytnuty 0,3 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 261,4 mld. EUR (oproti 267 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,7 mld. EUR na 278,3 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 2. listopadu 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 208,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 53,3 mld. EUR, resp. 16,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,1 mld. EUR na 515,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 479 108 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 258 358 −1 754
2.1 Pohledávky za MMF 90 261 −5
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 168 097 −1 748
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 37 275 −1 014
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 560 −708
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 560 −708
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 131 744 −3 404
5.1 Hlavní refinanční operace 83 730 6 437
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 047 496 −10 038
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 514 198
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 4 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 232 223 1 479
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 590 204 −1 530
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 278 268 −742
7.2 Ostatní cenné papíry 311 936 −787
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 010 0
9 Ostatní aktiva 265 211 1 079
Aktiva celkem 3 040 693 −5 850
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 893 220 5 117
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 987 986 −5 456
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 515 396 128
2.2 Vkladová facilita 261 368 −5 599
2.3 Termínované vklady 209 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 723 15
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 064 −384
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 151 782 578
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 96 644 4 041
5.2 Ostatní závazky 55 138 −3 463
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 164 878 −4 015
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 122 −2 291
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 523 −359
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 523 −359
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 243 0
10 Ostatní pasiva 232 499 960
11 Účty přecenění 452 824 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 551 0
Pasiva celkem 3 040 693 −5 850

Kontakty pro média