Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. november 2012

6. november 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. november 2012, skyldtes stigningen på 1 mio. euro i guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) en centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 229,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
1. november 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 3,6 mia. USD 3,1 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,8 mia. euro til 311,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,1 mia. euro til 893,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 4 mia. euro til 96,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 2,2 mia. euro til 659,2 mia. euro. Onsdag den 31. oktober 2012 udløb en primær markedsoperation på 77,3 mia. euro, og en ny på 83,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 209,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi. Ligeledes onsdag den 31. oktober 2012 udløb en langfristet markedsoperation på 16,2 mia. euro, og en ny på 6,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 261,4 mia. euro (mod 267 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,7 mia. euro til 278,3 mia. euro. Denne stigning skyldtes indfrielsen af værdipapirer under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 2. november 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 208,5 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 53,3 mia. euro og 16,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,1 mia. euro til 515,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 479.108 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 258.358 −1.754
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.261 −5
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 168.097 −1.748
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 37.275 −1.014
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.560 −708
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.560 −708
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.131.744 −3.404
5.1 Primære markedsoperationer 83.730 6.437
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.047.496 −10.038
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 514 198
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 4 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 232.223 1.479
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 590.204 −1.530
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 278.268 −742
7.2 Andre værdipapirer 311.936 −787
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.010 0
9 Andre aktiver 265.211 1.079
Aktiver i alt 3.040.693 −5.850
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 893.220 5.117
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 987.986 −5.456
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 515.396 128
2.2 Indlånsfacilitet 261.368 −5.599
2.3 Indskud med fast løbetid 209.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.723 15
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.064 −384
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 151.782 578
5.1 Offentlig forvaltning og service 96.644 4.041
5.2 Andre forpligtelser 55.138 −3.463
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 164.878 −4.015
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.122 −2.291
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.523 −359
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.523 −359
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.243 0
10 Andre forpligtelser 232.499 960
11 Revalueringskonti 452.824 0
12 Kapital og reserver 85.551 0
Passiver i alt 3.040.693 −5.850

Medie- og pressehenvendelser