De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 november 2012

6 november 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 2 november 2012 was de stijging van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 229,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
1 november 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,6 miljard USD 3,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,8 miljard naar EUR 311,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,1 miljard naar EUR 893,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 4 miljard naar EUR 96,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 2,2 miljard naar EUR 659,2 miljard. Op woensdag 31 oktober 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 77,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 83,7 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 209,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken. Op woensdag 31 oktober 2012 verviel tevens een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 16,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 6,2 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,5 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 261,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 267 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,7 miljard naar EUR 278,3 miljard, Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 2 november 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 208,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 53,3 miljard en EUR 16,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,1 miljard naar EUR 515,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 479.108 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 258.358 −1.754
2.1 Vorderingen op het IMF 90.261 −5
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 168.097 −1.748
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 37.275 −1.014
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.560 −708
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.560 −708
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.131.744 −3.404
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 83.730 6.437
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.047.496 −10.038
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 514 198
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 4 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 232.223 1.479
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 590.204 −1.530
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 278.268 −742
7.2 Overige waardepapieren 311.936 −787
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.010 0
9 Overige activa 265.211 1.079
Totaal activa 3.040.693 −5.850
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 893.220 5.117
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 987.986 −5.456
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 515.396 128
2.2 Depositofaciliteit 261.368 −5.599
2.3 Termijndeposito's 209.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.723 15
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.064 −384
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 151.782 578
5.1 Overheid 96.644 4.041
5.2 Overige verplichtingen 55.138 −3.463
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 164.878 −4.015
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.122 −2.291
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.523 −359
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.523 −359
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.243 0
10 Overige passiva 232.499 960
11 Herwaarderingsrekeningen 452.824 0
12 Kapitaal en reserves 85.551 0
Totaal passiva 3.040.693 −5.850

Contactpersonen voor de media