Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 augusti 2012

21 augusti 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 17 augusti 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 243,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
16 augusti 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 7,0 miljarder USD 9,3 miljarder USD
16 augusti 2012 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 10,3 miljarder USD 4,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 321,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 900,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 11,3 miljarder EUR till 108,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 18,5 miljarder EUR till 667,7 miljarder EUR. Onsdagen den 15 augusti 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 133,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 130,6 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 211,5 miljarder EUR och ny inlåning till samma belopp erhölls, med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat på 0,9 miljarder EUR medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 326,9 miljarder EUR (jämfört med 310,8 miljarder föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 281,2 miljarder EUR. Denna ökning berodde på köp av värdepapper inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 17 augusti 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 211,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 55 miljarder EUR respektive 14,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9,7 miljarder EUR till 542,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 433.778 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 261.438 1.054
2.1 Fordringar på IMF 90.163 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 171.275 1.053
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 51.131 −4.418
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.456 −315
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.456 −315
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.208.269 −2.466
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 130.578 −2.849
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.076.281 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 949 39
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 461 345
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 218.214 4.162
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 602.777 49
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 281.168 137
7.2 Andra värdepapper 321.609 −88
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.041 0
9 Övriga tillgångar 263.740 958
Summa tillgångar 3.085.845 −976
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 900.874 −406
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.082.749 6.356
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 542.145 −9.691
2.2 Inlåningsfacilitet 326.920 16.097
2.3 Inlåning med fast löptid 211.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.184 −50
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.578 319
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 131.583 −11.324
5.1 Offentliga sektorn 108.444 −11.315
5.2 Övriga skulder 23.139 −9
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 171.961 1.674
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.634 −2.329
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.415 877
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.415 877
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.886 0
10 Övriga skulder 229.577 3.857
11 Värderegleringskonton 409.840 0
12 Eget kapital 85.749 0
Summa skulder 3.085.845 −976

Kontakt för media