Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. srpnu 2012

21. srpna 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. srpna 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 1,9 mld. EUR na 243,6 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
16. srpna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 7,0 mld. USD 9,3 mld. USD
16. srpna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 10,3 mld. USD 4,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,1 mld. EUR na 321,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,4 mld. EUR na 900,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 11,3 mld. EUR na 108,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesl o 18,5 mld. EUR na 667,7 mld. EUR. Ve středu 15. srpna 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 133,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 130,6 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 211,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Objem poskytnutý prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 0,9 mld. EUR, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 326,9 mld. EUR (oproti 310,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se zvýšil o 0,1 mld. EUR na 281,2 mld. EUR. Tento nárůst byl výsledkem nákupů cenných papírů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 17. srpna 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 211,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 55 mld. EUR, resp. 14,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9,7 mld. EUR na 542,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 433 778 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 261 438 1 054
2.1 Pohledávky za MMF 90 163 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 171 275 1 053
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 51 131 −4 418
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 456 −315
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 456 −315
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 208 269 −2 466
5.1 Hlavní refinanční operace 130 578 −2 849
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 076 281 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 949 39
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 461 345
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 218 214 4 162
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 602 777 49
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 281 168 137
7.2 Ostatní cenné papíry 321 609 −88
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 041 0
9 Ostatní aktiva 263 740 958
Aktiva celkem 3 085 845 −976
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 900 874 −406
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 082 749 6 356
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 542 145 −9 691
2.2 Vkladová facilita 326 920 16 097
2.3 Termínované vklady 211 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 184 −50
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 578 319
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 131 583 −11 324
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 108 444 −11 315
5.2 Ostatní závazky 23 139 −9
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 171 961 1 674
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 634 −2 329
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 415 877
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 415 877
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 886 0
10 Ostatní pasiva 229 577 3 857
11 Účty přecenění 409 840 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 749 0
Pasiva celkem 3 085 845 −976

Kontakty pro média