Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. august 2012

21. august 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. august 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,9 mia. euro til 243,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
16. august 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 7,0 mia. USD 9,3 mia.
16. august 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 10,3 mia. USD 4,5 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 321,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,4 mia. euro til 900,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 11,3 mia. euro til 108,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 18,5 mia. euro til 667,7 mia. euro. Onsdag den 15. august 2012 udløb en primær markedsoperation på 133,4 mia. euro, og en ny på 130,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 211,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,9 mia. euro og var stort set uændret. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 326,9 mia. euro (mod 310,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,1 mia. euro til 281,2 mia. euro. Denne stigning skyldtes køb af værdipapirer under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 17. august 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 211,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 55 mia. euro og 14,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9,7 mia. euro til 542,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 433.778 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 261.438 1.054
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.163 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 171.275 1.053
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 51.131 −4.418
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.456 −315
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.456 −315
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.208.269 −2.466
5.1 Primære markedsoperationer 130.578 −2.849
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.076.281 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 949 39
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 461 345
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 218.214 4.162
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 602.777 49
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 281.168 137
7.2 Andre værdipapirer 321.609 −88
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.041 0
9 Andre aktiver 263.740 958
Aktiver i alt 3.085.845 −976
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 900.874 −406
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.082.749 6.356
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 542.145 −9.691
2.2 Indlånsfacilitet 326.920 16.097
2.3 Indskud med fast løbetid 211.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.184 −50
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.578 319
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 131.583 −11.324
5.1 Offentlig forvaltning og service 108.444 −11.315
5.2 Andre forpligtelser 23.139 −9
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 171.961 1.674
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.634 −2.329
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.415 877
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.415 877
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.886 0
10 Andre forpligtelser 229.577 3.857
11 Revalueringskonti 409.840 0
12 Kapital og reserver 85.749 0
Passiver i alt 3.085.845 −976

Medie- og pressehenvendelser