Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 augustus 2012

21 augustus 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 17 augustus 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,9 miljard naar EUR 243,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
16 augustus 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 7,0 miljard USD 9,3 miljard
16 augustus 2012 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 10,3 miljard USD 4,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 321,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 900,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 11,3 miljard naar EUR 108,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 18,5 miljard naar EUR 667,7 miljard. Op woensdag 15 augustus 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 133,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 130,6 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 211,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op EUR 0,9 miljard, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 326,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 310,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 281,2 miljard. Deze stijging was het gevolg van de aankopen van waardepapieren in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 17 augustus 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 211,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 55 miljard en EUR 14,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9,7 miljard naar EUR 542,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 433.778 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 261.438 1.054
2.1 Vorderingen op het IMF 90.163 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 171.275 1.053
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 51.131 −4.418
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.456 −315
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.456 −315
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.208.269 −2.466
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 130.578 −2.849
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.076.281 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 949 39
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 461 345
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 218.214 4.162
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 602.777 49
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 281.168 137
7.2 Overige waardepapieren 321.609 −88
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.041 0
9 Overige activa 263.740 958
Totaal activa 3.085.845 −976
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 900.874 −406
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.082.749 6.356
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 542.145 −9.691
2.2 Depositofaciliteit 326.920 16.097
2.3 Termijndeposito's 211.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.184 −50
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.578 319
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 131.583 −11.324
5.1 Overheid 108.444 −11.315
5.2 Overige verplichtingen 23.139 −9
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 171.961 1.674
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.634 −2.329
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.415 877
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.415 877
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.886 0
10 Overige passiva 229.577 3.857
11 Herwaarderingsrekeningen 409.840 0
12 Kapitaal en reserves 85.749 0
Totaal passiva 3.085.845 −976