Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 sierpnia 2012 r.

21 sierpnia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 17 sierpnia 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,9 mld EUR do poziomu 243,6 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
16 sierpnia 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 7,0 mld USD 9,3 mld USD
16 sierpnia 2012 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 10,3 mld USD 4,5 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR do poziomu 321,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,4 mld EUR do poziomu 900,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 11,3 mld EUR do poziomu 108,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 18,5 mld EUR do poziomu 667,7 mld EUR. W środę 15 sierpnia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 133,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 130,6 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 211,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie 0,9 mld EUR, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 326,9 mld EUR (wobec 310,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 281,2 mld EUR. Wzrost ten wynikał z zakupów papierów wartościowych w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 17 sierpnia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 211,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 55 mld EUR i 14,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 9,7 mld EUR do poziomu 542,1 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 433.778 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 261.438 1.054
2.1 Należności od MFW 90.163 0
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 171.275 1.053
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 51.131 −4.418
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.456 −315
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.456 −315
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.208.269 −2.466
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 130.578 −2.849
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.076.281 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 949 39
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 461 345
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 218.214 4.162
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 602.777 49
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 281.168 137
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 321.609 −88
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.041 0
9 Pozostałe aktywa 263.740 958
Aktywa razem 3.085.845 −976
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 900.874 −406
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.082.749 6.356
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 542.145 −9.691
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 326.920 16.097
2.3 Depozyty terminowe 211.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.184 −50
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.578 319
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 131.583 −11.324
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 108.444 −11.315
5.2 Pozostałe zobowiązania 23.139 −9
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 171.961 1.674
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.634 −2.329
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.415 877
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.415 877
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.886 0
10 Pozostałe pasywa 229.577 3.857
11 Różnice z wyceny 409.840 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.749 0
Pasywa razem 3.085.845 −976

Kontakt z mediami