Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. avgusta 2012

21. avgust 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. avgusta 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 1,9 milijarde EUR na 243,6 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
16. avgust 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 7,0 mrd USD 9,3 mrd USD
16. avgust 2012 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 10,3 mrd USD 4,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 321,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,4 milijarde EUR na 900,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 11,3 milijarde EUR na 108,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 18,5 milijarde EUR na 667,7 milijarde EUR. V sredo, 15. avgusta 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 133,4 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 130,6 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 211,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena na ravni 0,9 milijarde EUR, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 326,9 milijarde EUR (v primerjavi s 310,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 281,2 milijarde EUR. Povečanje je rezultat nakupov vrednostnih papirjev v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 17. avgusta 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 211,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 55 milijard EUR, v okviru drugega programa pa 14,8 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 9,7 milijarde EUR na 542,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 433.778 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 261.438 1.054
2.1 Terjatve do MDS 90.163 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 171.275 1.053
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 51.131 −4.418
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.456 −315
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.456 −315
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.208.269 −2.466
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 130.578 −2.849
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.076.281 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 949 39
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 461 345
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 218.214 4.162
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 602.777 49
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 281.168 137
7.2 Drugi vrednostni papirji 321.609 −88
8 Dolg širše države v EUR 30.041 0
9 Druga sredstva 263.740 958
Skupaj sredstva 3.085.845 −976
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 900.874 −406
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.082.749 6.356
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 542.145 −9.691
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 326.920 16.097
2.3 Vezane vloge 211.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.184 −50
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.578 319
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 131.583 −11.324
5.1 Širša država 108.444 −11.315
5.2 Druge obveznosti 23.139 −9
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 171.961 1.674
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.634 −2.329
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.415 877
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.415 877
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.886 0
10 Druge obveznosti 229.577 3.857
11 Računi prevrednotenja 409.840 0
12 Kapital in rezerve 85.749 0
Skupaj obveznosti 3.085.845 −976

Stiki za medije