Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 17 август 2012 г.

21 август 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 17 август 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,9 млрд. евро до 243,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
16 август 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 7,0 млрд. щатски долара 9,3 млрд. щатски долара
16 август 2012 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 10,3 млрд. щатски долара 4,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 321,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,4 млрд. евро до 900,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) отбелязват намаление с 11,3 млрд. евро до 108,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 18,5 млрд. евро до 667,7 млрд. евро. На 15 август 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 133,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 130,6 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 211,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава практически без изменение в размер на 0,9 млрд. евро, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 326,9 млрд. евро (при 310,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 281,2 млрд. евро. Увеличението се дължи на покупките на ценни книжа по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 17 август 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 211,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 55 млрд. евро и 14,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 9,7 млрд. евро до 542,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 433 778 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 261 438 1 054
2.1 Вземания от МВФ 90 163 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 171 275 1 053
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 51 131 −4 418
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 456 −315
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 456 −315
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 208 269 −2 466
5.1 Основни операции по рефинансиране 130 578 −2 849
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 076 281 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 949 39
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 461 345
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 218 214 4 162
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 602 777 49
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 281 168 137
7.2 Други ценни книжа 321 609 −88
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 041 0
9 Други активи 263 740 958
Общо активи 3 085 845 −976
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 900 874 −406
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 082 749 6 356
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 542 145 −9 691
2.2 Депозитно улеснение 326 920 16 097
2.3 Срочни депозити 211 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 184 −50
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 578 319
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 131 583 −11 324
5.1 Сектор „Държавно управление“ 108 444 −11 315
5.2 Други задължения 23 139 −9
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 171 961 1 674
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 634 −2 329
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 415 877
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 415 877
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 886 0
10 Други задължения 229 577 3 857
11 Сметки за преоценка 409 840 0
12 Капитал и резерви 85 749 0
Общо пасиви 3 085 845 −976

Данни за контакт за медиите