Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. augustu 2012

21. augusta 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. augusta 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 1,9 mld. EUR na 243,6 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
16. august 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 7,0 mld. USD 9,3 mld. USD
16. august 2012 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 10,3 mld. USD 4,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 321,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,4 mld. EUR na 900,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 11,3 mld. EUR na 108,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 18,5 mld. EUR na 667,7 mld. EUR. V stredu 15. augusta 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 133,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 130,6 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 211,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) sa takmer nezmenil a dosiahol 0,9 mld. EUR, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 326,9 mld. EUR (v porovnaní s 310,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nákupov cenných papierov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov zvýšil o 0,1 mld. EUR na 281,2 mld. EUR. V týždni končiacom sa 17. augusta 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 211,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 55 mld. EUR a 14,8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 9,7 mld. EUR na 542,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 433 778 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 261 438 1 054
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 163 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 171 275 1 053
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 51 131 −4 418
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 456 −315
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 456 −315
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 208 269 −2 466
5.1 Hlavné refinančné operácie 130 578 −2 849
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 076 281 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 949 39
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 461 345
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 218 214 4 162
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 602 777 49
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 281 168 137
7.2 Ostatné cenné papiere 321 609 −88
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 041 0
9 Ostatné aktíva 263 740 958
Úhrn aktív 3 085 845 −976
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 900 874 −406
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 082 749 6 356
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 542 145 −9 691
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 326 920 16 097
2.3 Termínované vklady 211 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 184 −50
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 578 319
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 131 583 −11 324
5.1 Verejná správa 108 444 −11 315
5.2 Ostatné záväzky 23 139 −9
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 171 961 1 674
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 634 −2 329
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 415 877
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 415 877
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 886 0
10 Ostatné pasíva 229 577 3 857
11 Účty precenenia 409 840 0
12 Kapitál a rezervy 85 749 0
Úhrn pasív 3 085 845 −976

Kontakt pre médiá