Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 17. augustā

2012.21.08.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 17. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 243.6 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 16. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 7.0 mljrd. ASV dolāru 9.3 mljrd. ASV dolāru
2012. gada 16. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 10.3 mljrd. ASV dolāru 4.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 321.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 900.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11.3 mljrd. euro (līdz 108.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 18.5 mljrd. euro (līdz 667.7 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 15. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai 133.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 130.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 211.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās (0.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 326.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 310.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 281.2 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar veiktajiem vērtspapīru pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 17. augustā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 211.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 55 mljrd. euro un 14.8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.7 mljrd. euro (līdz 542.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 433,778 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 261,438 1,054
2.1 SVF debitoru parādi 90,163 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 171,275 1,053
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 51,131 −4,418
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,456 −315
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,456 −315
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,208,269 −2,466
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 130,578 −2,849
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,076,281 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 949 39
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 461 345
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 218,214 4,162
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 602,777 49
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 281,168 137
7.2 Pārējie vērtspapīri 321,609 −88
8 Valdības parāds euro 30,041 0
9 Pārējie aktīvi 263,740 958
Kopā aktīvi 3,085,845 −976
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 900,874 −406
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,082,749 6,356
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 542,145 −9,691
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 326,920 16,097
2.3 Termiņnoguldījumi 211,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,184 −50
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,578 319
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 131,583 −11,324
5.1 Saistības pret valdību 108,444 −11,315
5.2 Pārējās saistības 23,139 −9
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 171,961 1,674
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,634 −2,329
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,415 877
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,415 877
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,886 0
10 Pārējās saistības 229,577 3,857
11 Pārvērtēšanas konti 409,840 0
12 Kapitāls un rezerves 85,749 0
Kopā pasīvi 3,085,845 −976

Kontaktinformācija presei