Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 juni 2012

5 juni 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 juni 2012 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen en försäljning av guldmynt av tre centralbanker i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 223,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
31 maj 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,3 miljarder USD 0,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 324,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,1 miljarder EUR till 884,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 24,9 miljarder EUR till 118,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 11,2 miljarder EUR till 117,8 miljarder EUR. Onsdagen den 30 maj 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 37,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 51,2 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 212 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp. Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 6,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 8,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,7 miljarder EUR (jämfört med 2,1 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 785 miljarder EUR (jämfört med 760,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 280,8 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, som mer än uppvägde inlösen av värdepapper som förvärvats inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 1 juni 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 212,1 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,4 miljarder EUR respektive 12,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4 miljarder EUR till 94 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 432.703 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 243.598 747
2.1 Fordringar på IMF 86.082 40
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 157.516 707
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 49.077 836
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.590 105
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.590 105
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.115.517 13.780
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 51.176 13.324
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.063.629 1.812
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 710 −1.356
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 250.592 4.011
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 605.113 10
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 280.823 268
7.2 Andra värdepapper 324.290 −258
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.583 0
9 Övriga tillgångar 257.820 2.794
Summa tillgångar 3.002.593 22.283
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 884.875 5.129
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.091.700 28.927
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 94.017 3.982
2.2 Inlåningsfacilitet 784.973 24.871
2.3 Inlåning med fast löptid 212.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 710 74
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.399 125
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 129.026 −24.919
5.1 Offentliga sektorn 118.092 −24.863
5.2 Övriga skulder 10.934 −56
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 116.419 9.218
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.491 −1.208
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.279 2.130
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.279 2.130
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.716 0
10 Övriga skulder 222.881 3.065
11 Värderegleringskonton 399.445 0
12 Eget kapital 85.363 −185
Summa skulder 3.002.593 22.283