Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 юни 2012 г.

5 юни 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 1 юни 2012 г., отразява главно извършената продажба на златни монети от три централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,7 млрд. евро до 223,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
31 май 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,3 млрд. щатски долара 0,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 324,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 5,1 млрд. евро до 884,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 24,9 млрд. евро до 118,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 11,2 млрд. евро до 117,8 млрд. евро. На 30 май 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 37,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 51,2 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 212 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в същия размер. През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 6,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 8,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,7 млрд. евро (при 2,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 785 млрд. евро (при 760,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 280,8 млрд. евро. Това увеличение се дължи на покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации, които компенсират изцяло изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 1 юни 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 212,1 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,4 млрд. евро и 12,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 4 млрд. евро до 94 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 432 703 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 243 598 747
2.1 Вземания от МВФ 86 082 40
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 157 516 707
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 49 077 836
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 590 105
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 590 105
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 115 517 13 780
5.1 Основни операции по рефинансиране 51 176 13 324
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 063 629 1 812
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 710 −1 356
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 250 592 4 011
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 605 113 10
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 280 823 268
7.2 Други ценни книжа 324 290 −258
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 583 0
9 Други активи 257 820 2 794
Общо активи 3 002 593 22 283
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 884 875 5 129
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 091 700 28 927
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 94 017 3 982
2.2 Депозитно улеснение 784 973 24 871
2.3 Срочни депозити 212 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 710 74
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 399 125
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 129 026 −24 919
5.1 Сектор „Държавно управление“ 118 092 −24 863
5.2 Други задължения 10 934 −56
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 116 419 9 218
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 491 −1 208
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 279 2 130
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 279 2 130
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 716 0
10 Други задължения 222 881 3 065
11 Сметки за преоценка 399 445 0
12 Капитал и резерви 85 363 −185
Общо пасиви 3 002 593 22 283