Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. júnu 2012

5. júna 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. júna 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlatých mincí, ktorý uskutočnili tri centrálne banky Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,7 mld. EUR na 223,2 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
31. mája 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,3 mld. USD 0,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,3 mld. EUR na 324,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 5,1 mld. EUR na 884,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 24,9 mld. EUR na 118,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 11,2 mld. EUR na 117,8 mld. EUR. V stredu 30. mája 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 37,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 51,2 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 212 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške. V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 6,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 8,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,7 mld. EUR (v porovnaní s 2,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 785 mld. EUR (v porovnaní so 760,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) vzrástol o 0,3 mld. EUR na 280,8 mld. EUR v dôsledku nákupu cenných papierov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ktorých hodnota prevýšila hodnotu cenných papierov splatených v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 1. júna 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 212,1 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,4 mld. EUR a 12,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 4 mld. EUR na 94 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 432 703 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 243 598 747
2.1 Pohľadávky voči MMF 86 082 40
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 157 516 707
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 49 077 836
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 590 105
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 590 105
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 115 517 13 780
5.1 Hlavné refinančné operácie 51 176 13 324
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 063 629 1 812
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 710 −1 356
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 250 592 4 011
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 605 113 10
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 280 823 268
7.2 Ostatné cenné papiere 324 290 −258
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 583 0
9 Ostatné aktíva 257 820 2 794
Úhrn aktív 3 002 593 22 283
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 884 875 5 129
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 091 700 28 927
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 94 017 3 982
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 784 973 24 871
2.3 Termínované vklady 212 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 710 74
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 399 125
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 129 026 −24 919
5.1 Verejná správa 118 092 −24 863
5.2 Ostatné záväzky 10 934 −56
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 116 419 9 218
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 491 −1 208
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 279 2 130
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 279 2 130
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 716 0
10 Ostatné pasíva 222 881 3 065
11 Účty precenenia 399 445 0
12 Kapitál a rezervy 85 363 −185
Úhrn pasív 3 002 593 22 283