SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. juni 2012

5. juni 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. juni 2012, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Faldet afspejlede primært en centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,7 mia. euro til 223,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
31. maj 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,3 mia. USD 0,5 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,3 mia. euro til 324,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,1 mia. euro til 884,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 24,9 mia. euro til 118,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 11,2 mia. euro til 117,8 mia. euro. Onsdag den 30. maj 2012 udløb en primær markedsoperation på 37,9 mia. euro, og en ny på 51,2 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 212 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi. I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 6,5 mia. euro, og en ny på 8,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro (mod 2,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 785 mia. euro (mod 760,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,3 mia. euro til 280,8 mia. euro. Denne stigning skyldtes opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds, som mere end opvejede indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 1. maj 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 212,1 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 56,4 mia. euro og 12,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4 mia. euro til 94 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 432.703 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 243.598 747
2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.082 40
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 157.516 707
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 49.077 836
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.590 105
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.590 105
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.115.517 13.780
5.1 Primære markedsoperationer 51.176 13.324
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.063.629 1.812
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 710 −1.356
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 250.592 4.011
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 605.113 10
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 280.823 268
7.2 Andre værdipapirer 324.290 −258
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.583 0
9 Andre aktiver 257.820 2.794
Aktiver i alt 3.002.593 22.283
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 884.875 5.129
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.091.700 28.927
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 94.017 3.982
2.2 Indlånsfacilitet 784.973 24.871
2.3 Indskud med fast løbetid 212.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 710 74
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.399 125
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 129.026 −24.919
5.1 Offentlig forvaltning og service 118.092 −24.863
5.2 Andre forpligtelser 10.934 −56
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 116.419 9.218
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.491 −1.208
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.279 2.130
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.279 2.130
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.716 0
10 Andre forpligtelser 222.881 3.065
11 Revalueringskonti 399.445 0
12 Kapital og reserver 85.363 −185
Passiver i alt 3.002.593 22.283