Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 czerwca 2012 r.

5 czerwca 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 1 czerwca 2012 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał głównie ze sprzedaży złotych monet przez trzy banki centralne Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,7 mld EUR do poziomu 223,2 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
31 maja 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,3 mld USD 0,5 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,3 mld EUR do poziomu 324,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,1 mld EUR do poziomu 884,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 24,9 mld EUR do poziomu 118,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 11,2 mld EUR do poziomu 117,8 mld EUR. W środę 30 maja 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 37,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 51,2 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 212 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę. W tym tygodniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 6,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 8,3 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,7 mld EUR (wobec 2,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 785 mld EUR (wobec 760,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,3 mld EUR do poziomu 280,8 mld EUR. Wzrost ten wynikał z zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, które z nadwyżką skompensowały wykup papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 1 czerwca 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 212,1 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 56,4 mld EUR i 12,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 4 mld EUR do poziomu 94 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 432.703 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 243.598 747
2.1 Należności od MFW 86.082 40
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 157.516 707
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 49.077 836
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.590 105
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.590 105
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.115.517 13.780
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 51.176 13.324
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.063.629 1.812
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 710 −1.356
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 250.592 4.011
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 605.113 10
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 280.823 268
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 324.290 −258
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.583 0
9 Pozostałe aktywa 257.820 2.794
Aktywa razem 3.002.593 22.283
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 884.875 5.129
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.091.700 28.927
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 94.017 3.982
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 784.973 24.871
2.3 Depozyty terminowe 212.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 710 74
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.399 125
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 129.026 −24.919
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 118.092 −24.863
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.934 −56
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 116.419 9.218
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.491 −1.208
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.279 2.130
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.279 2.130
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.716 0
10 Pozostałe pasywa 222.881 3.065
11 Różnice z wyceny 399.445 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.363 −185
Pasywa razem 3.002.593 22.283