Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. červnu 2012

5. června 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. června 2012 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR především prodeji zlatých mincí třemi centrálními bankami Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,7 mld. EUR na 223,2 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
31. května 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,3 mld. USD 0,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,3 mld. EUR na 324,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,1 mld. EUR na 884,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 24,9 mld. EUR na 118,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesl o 11,2 mld. EUR na 117,8 mld. EUR. Ve středu 30. května 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 37,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 51,2 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 212 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši. Během sledovaného týdne byla splatná dlouhodobější refinanční operace ve výši 6,5 mld. EUR a byla vypořádána další o objemu 8,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR (oproti 2,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 785 mld. EUR (oproti 760,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 280,8 mld. EUR. Tento nárůst byl výsledkem nákupů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů, které více než kompenzovaly splacení cenných papírů pořízených v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 1. června 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 212,1 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 56,4 mld. EUR, resp. 12,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4 mld. EUR na 94 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 432 703 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 243 598 747
2.1 Pohledávky za MMF 86 082 40
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 157 516 707
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 49 077 836
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 590 105
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 590 105
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 115 517 13 780
5.1 Hlavní refinanční operace 51 176 13 324
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 063 629 1 812
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 710 −1 356
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 250 592 4 011
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 605 113 10
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 280 823 268
7.2 Ostatní cenné papíry 324 290 −258
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 583 0
9 Ostatní aktiva 257 820 2 794
Aktiva celkem 3 002 593 22 283
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 884 875 5 129
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 091 700 28 927
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 94 017 3 982
2.2 Vkladová facilita 784 973 24 871
2.3 Termínované vklady 212 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 710 74
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 399 125
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 129 026 −24 919
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 118 092 −24 863
5.2 Ostatní závazky 10 934 −56
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 116 419 9 218
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 491 −1 208
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 279 2 130
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 279 2 130
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 716 0
10 Ostatní pasiva 222 881 3 065
11 Účty přecenění 399 445 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 363 −185
Pasiva celkem 3 002 593 22 283