Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 juni 2012

5 juni 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 1 juni 2012 was de daling van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de verkoop van gouden munten door drie centrale banken van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,7 miljard naar EUR 223,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
31 mei 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,3 miljard USD 0,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 324,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,1 miljard naar EUR 884,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 24,9 miljard naar EUR 118,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 11,2 miljard naar EUR 117,8 miljard. Op woensdag 30 mei 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 37,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 51,2 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 212 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van hetzelfde bedrag aangetrokken. Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 6,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 8,3 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,7 miljard (vergeleken met EUR 2,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 785 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 760,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 280,8 miljard. Deze stijging was het gevolg van aankopen in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, die de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties, ruimschoots compenseerden. In de week die eindigde op 1 juni 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 212,1 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,4 miljard en EUR 12,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4 miljard naar EUR 94 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 432.703 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 243.598 747
2.1 Vorderingen op het IMF 86.082 40
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 157.516 707
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 49.077 836
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.590 105
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.590 105
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.115.517 13.780
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 51.176 13.324
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.063.629 1.812
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 710 −1.356
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 250.592 4.011
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 605.113 10
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 280.823 268
7.2 Overige waardepapieren 324.290 −258
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.583 0
9 Overige activa 257.820 2.794
Totaal activa 3.002.593 22.283
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 884.875 5.129
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.091.700 28.927
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 94.017 3.982
2.2 Depositofaciliteit 784.973 24.871
2.3 Termijndeposito's 212.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 710 74
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.399 125
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 129.026 −24.919
5.1 Overheid 118.092 −24.863
5.2 Overige verplichtingen 10.934 −56
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 116.419 9.218
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.491 −1.208
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.279 2.130
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.279 2.130
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.716 0
10 Overige passiva 222.881 3.065
11 Herwaarderingsrekeningen 399.445 0
12 Kapitaal en reserves 85.363 −185
Totaal passiva 3.002.593 22.283