Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 1. jūnijā

2012.5.06.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 1. jūnijā, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) samazinājums par 1 milj. euro galvenokārt skaidrojams ar triju Eurosistēmas centrālo banku veikto zelta monētu pārdošanu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 223.2 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 31. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.3 mljrd. ASV dolāru 0.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 324.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.1 mljrd. euro (līdz 884.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 24.9 mljrd. euro (līdz 118.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 11.2 mljrd. euro (līdz 117.8 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 30. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 37.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 51.2 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 212 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā. Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 6.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 8.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 785 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 760.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 280.8 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veiktajiem pirkumiem, kas ar uzviju kompensēja pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēstos vērtspapīrus. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 1. jūnijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 212.1 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.4 mljrd. euro un 12.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 4 mljrd. euro (līdz 94 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 432,703 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 243,598 747
2.1 SVF debitoru parādi 86,082 40
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 157,516 707
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 49,077 836
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,590 105
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,590 105
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,115,517 13,780
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 51,176 13,324
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,063,629 1,812
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 710 −1,356
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 250,592 4,011
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 605,113 10
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 280,823 268
7.2 Pārējie vērtspapīri 324,290 −258
8 Valdības parāds euro 30,583 0
9 Pārējie aktīvi 257,820 2,794
Kopā aktīvi 3,002,593 22,283
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 884,875 5,129
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,091,700 28,927
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 94,017 3,982
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 784,973 24,871
2.3 Termiņnoguldījumi 212,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 710 74
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,399 125
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 129,026 −24,919
5.1 Saistības pret valdību 118,092 −24,863
5.2 Pārējās saistības 10,934 −56
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 116,419 9,218
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,491 −1,208
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,279 2,130
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,279 2,130
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,716 0
10 Pārējās saistības 222,881 3,065
11 Pārvērtēšanas konti 399,445 0
12 Kapitāls un rezerves 85,363 −185
Kopā pasīvi 3,002,593 22,283