Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. junija 2012

5. junij 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. junija 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je predvsem posledica prodaje zlatih kovancev treh centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,7 milijarde EUR na 223,2 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
31. maj 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,3 mrd USD 0,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 324,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,1 milijarde EUR na 884,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 24,9 milijarde EUR na 118,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 11,2 milijarde EUR na 117,8 milijarde EUR. V sredo, 30. maja 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 37,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 51,2 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 212 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v istem znesku. Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 6,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 8,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi z 2,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 785 milijard EUR (v primerjavi s 760,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 280,8 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, kar je več kot odtehtalo zapadlost vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 1. junija 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 212,1 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 56,4 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 12,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 4 milijarde EUR na 94 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 432.703 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 243.598 747
2.1 Terjatve do MDS 86.082 40
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 157.516 707
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 49.077 836
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.590 105
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.590 105
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.115.517 13.780
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 51.176 13.324
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.063.629 1.812
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 710 −1.356
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 250.592 4.011
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 605.113 10
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 280.823 268
7.2 Drugi vrednostni papirji 324.290 −258
8 Dolg širše države v EUR 30.583 0
9 Druga sredstva 257.820 2.794
Skupaj sredstva 3.002.593 22.283
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 884.875 5.129
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.091.700 28.927
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 94.017 3.982
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 784.973 24.871
2.3 Vezane vloge 212.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 710 74
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.399 125
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 129.026 −24.919
5.1 Širša država 118.092 −24.863
5.2 Druge obveznosti 10.934 −56
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 116.419 9.218
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.491 −1.208
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.279 2.130
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.279 2.130
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.716 0
10 Druge obveznosti 222.881 3.065
11 Računi prevrednotenja 399.445 0
12 Kapital in rezerve 85.363 −185
Skupaj obveznosti 3.002.593 22.283