Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 maj 2012

22 maj 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 18 maj 2012 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) en försäljning av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet. Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 224,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
17 maj 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,3 miljarder USD 0,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 324,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,1 miljarder EUR till 878,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14,3 miljarder EUR till 114 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 23,5 miljarder EUR till 122,3 miljarder EUR. Onsdagen den 16 maj 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 39,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 43 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 214 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,8 miljarder EUR (jämfört med 1,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 789,7 miljarder EUR (jämfört med 763,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 280,2 miljarder EUR. Denna minskning berodde på inlösen av värdepapper inom värdepappersprogrammet, som mer än uppvägde avvecklingen av värdepapper som förvärvades under veckan inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 18 maj 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 212,1 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,6 miljarder EUR respektive 11,5 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 44,3 miljarder EUR till 102,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 432.704 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 242.223 110
2.1 Fordringar på IMF 86.051 78
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 156.172 32
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 50.962 −563
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.992 −520
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.992 −520
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.127.017 2.935
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 42.988 3.701
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.083.183 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 845 −768
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 212.494 4.138
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 604.688 −2.898
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 280.192 −1.791
7.2 Andra värdepapper 324.496 −1.106
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.589 0
9 Övriga tillgångar 255.592 545
Summa tillgångar 2.975.261 3.746
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 878.293 3.114
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.107.179 −17.862
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 102.482 −44.333
2.2 Inlåningsfacilitet 789.715 26.596
2.3 Inlåning med fast löptid 214.000 8
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 982 −133
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.515 958
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 125.123 14.512
5.1 Offentliga sektorn 114.015 14.297
5.2 Övriga skulder 11.108 216
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 84.974 2.859
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.451 365
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.089 −1.002
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.089 −1.002
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.716 0
10 Övriga skulder 217.938 808
11 Värderegleringskonton 399.445 0
12 Eget kapital 85.539 −6
Summa skulder 2.975.261 3.746

Kontakt för media