Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. květnu 2012

22. května 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. května 2012 odrážel pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR především prodej zlatých mincí jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,2 mld. EUR na 224,9 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
17. května 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,3 mld. USD 0,3 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 1,1 mld. EUR na 324,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 3,1 mld. EUR na 878,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 14,3 mld. EUR na 114 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesl o 23,5 mld. EUR na 122,3 mld. EUR. Ve středu 16. května 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 39,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 43 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 214 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,8 mld. EUR (oproti 1,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 789,7 mld. EUR (oproti 763,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) klesl o 1,8 mld. EUR na 280,2 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry, které více než kompenzovalo nákupy vypořádané ve sledovaném týdnu v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 18. května 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 212,1 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 56,6 mld. EUR a 11,5 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 44,3 mld. EUR na 102,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 432 704 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 242 223 110
2.1 Pohledávky za MMF 86 051 78
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 156 172 32
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 50 962 −563
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 992 −520
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 992 −520
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 127 017 2 935
5.1 Hlavní refinanční operace 42 988 3 701
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 083 183 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 845 −768
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 212 494 4 138
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 604 688 −2 898
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 280 192 −1 791
7.2 Ostatní cenné papíry 324 496 −1 106
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 589 0
9 Ostatní aktiva 255 592 545
Aktiva celkem 2 975 261 3 746
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 878 293 3 114
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 107 179 −17 862
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 102 482 −44 333
2.2 Vkladová facilita 789 715 26 596
2.3 Termínované vklady 214 000 8
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 982 −133
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 515 958
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 125 123 14 512
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 114 015 14 297
5.2 Ostatní závazky 11 108 216
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 84 974 2 859
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 451 365
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 089 −1 002
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 089 −1 002
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 716 0
10 Ostatní pasiva 217 938 808
11 Účty přecenění 399 445 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 539 −6
Pasiva celkem 2 975 261 3 746

Kontakty pro média