Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 mei 2012

22 mei 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 18 mei 2012 was de daling van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de verkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 224,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
17 mei 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,3 miljard USD 0,3 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 324,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,1 miljard naar EUR 878,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14,3 miljard naar EUR 114 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 23,5 miljard naar EUR 122,3 miljard. Op woensdag 16 mei 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 39,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 43 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 214 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,8 miljard (vergeleken met EUR 1,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 789,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 763,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 1,8 miljard naar EUR 280,2 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”), die de aankopen die gedurende de week werden verrekend in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, meer dan compenseerde. In de week die eindigde op 18 mei 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 212,1 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,6 miljard en EUR 11,5 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 44,3 miljard naar EUR 102,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 432.704 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 242.223 110
2.1 Vorderingen op het IMF 86.051 78
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 156.172 32
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 50.962 −563
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.992 −520
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.992 −520
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.127.017 2.935
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 42.988 3.701
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.083.183 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 845 −768
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 212.494 4.138
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 604.688 −2.898
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 280.192 −1.791
7.2 Overige waardepapieren 324.496 −1.106
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.589 0
9 Overige activa 255.592 545
Totaal activa 2.975.261 3.746
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 878.293 3.114
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.107.179 −17.862
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 102.482 −44.333
2.2 Depositofaciliteit 789.715 26.596
2.3 Termijndeposito's 214.000 8
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 982 −133
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.515 958
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 125.123 14.512
5.1 Overheid 114.015 14.297
5.2 Overige verplichtingen 11.108 216
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 84.974 2.859
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.451 365
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.089 −1.002
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.089 −1.002
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.716 0
10 Overige passiva 217.938 808
11 Herwaarderingsrekeningen 399.445 0
12 Kapitaal en reserves 85.539 −6
Totaal passiva 2.975.261 3.746

Contactpersonen voor de media