Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. maj 2012

22. maj 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. maj 2012, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Faldet afspejlede primært en centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 224,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
17. maj 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,3 mia. USD 0,3 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,1 mia. euro til 324,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,1 mia. euro til 878,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14,3 mia. euro til 114 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 23,5 mia. euro til 122,3 mia. euro. Onsdag den 16. maj 2012 udløb en primær markedsoperation på 39,3 mia. euro, og en ny på 43 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 214 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,8 mia. euro (mod 1,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 789,7 mia. euro (mod 763,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 1,8 mia. euro til 280,2 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer under Securities Markets Programme, som mere end opvejede ugens opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 18. maj 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 212,1 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 56,6 mia. euro og 11,5 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 44,3 mia. euro til 102,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 432.704 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 242.223 110
2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.051 78
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 156.172 32
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 50.962 −563
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.992 −520
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.992 −520
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.127.017 2.935
5.1 Primære markedsoperationer 42.988 3.701
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.083.183 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 845 −768
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 212.494 4.138
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 604.688 −2.898
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 280.192 −1.791
7.2 Andre værdipapirer 324.496 −1.106
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.589 0
9 Andre aktiver 255.592 545
Aktiver i alt 2.975.261 3.746
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 878.293 3.114
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.107.179 −17.862
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 102.482 −44.333
2.2 Indlånsfacilitet 789.715 26.596
2.3 Indskud med fast løbetid 214.000 8
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 982 −133
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.515 958
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 125.123 14.512
5.1 Offentlig forvaltning og service 114.015 14.297
5.2 Andre forpligtelser 11.108 216
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 84.974 2.859
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.451 365
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.089 −1.002
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.089 −1.002
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.716 0
10 Andre forpligtelser 217.938 808
11 Revalueringskonti 399.445 0
12 Kapital og reserver 85.539 −6
Passiver i alt 2.975.261 3.746

Medie- og pressehenvendelser