Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 18. maijā

2012.22.05.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 18. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro galvenokārt saistībā ar vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta monētu pārdošanu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 224.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 17. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.3 mljrd. ASV dolāru 0.3 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 324.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.1 mljrd. euro (līdz 878.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14.3 mljrd. euro (līdz 114 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 23.5 mljrd. euro (līdz 122.3 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 16. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 39.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 43 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 214 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 789.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 763.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 280.2 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros dzēstajiem vērtspapīriem, kas ar uzviju kompensēja nedēļas laikā veiktos pirkumus otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 18. maijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 212.1 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.6 mljrd. euro un 11.5 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 44.3 mljrd. euro (līdz 102.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 432,704 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 242,223 110
2.1 SVF debitoru parādi 86,051 78
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 156,172 32
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 50,962 −563
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,992 −520
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,992 −520
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,127,017 2,935
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 42,988 3,701
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,083,183 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 845 −768
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 212,494 4,138
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 604,688 −2,898
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 280,192 −1,791
7.2 Pārējie vērtspapīri 324,496 −1,106
8 Valdības parāds euro 30,589 0
9 Pārējie aktīvi 255,592 545
Kopā aktīvi 2,975,261 3,746
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 878,293 3,114
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,107,179 −17,862
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 102,482 −44,333
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 789,715 26,596
2.3 Termiņnoguldījumi 214,000 8
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 982 −133
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 8,515 958
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 125,123 14,512
5.1 Saistības pret valdību 114,015 14,297
5.2 Pārējās saistības 11,108 216
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 84,974 2,859
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,451 365
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,089 −1,002
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,089 −1,002
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,716 0
10 Pārējās saistības 217,938 808
11 Pārvērtēšanas konti 399,445 0
12 Kapitāls un rezerves 85,539 −6
Kopā pasīvi 2,975,261 3,746

Kontaktinformācija presei