Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 май 2012 г.

22 май 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 18 май 2012 г., отразява извършената продажба на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 224,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
17 май 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,3 млрд. щатски долара 0,3 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,1 млрд. евро до 324,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 3,1 млрд. евро до 878,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 14,3 млрд. евро до 114 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 23,5 млрд. евро до 122,3 млрд. евро. На 16 май 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 39,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 43 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 214 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,8 млрд. евро (при 1,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 789,7 млрд. евро (при 763,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 1,8 млрд. евро до 280,2 млрд. евро. Намалението се дължи на изплащането на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа, което компенсира с излишък заплатените през седмицата покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 18 май 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 212,1 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,6 млрд. евро и 11,5 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 44,3 млрд. евро до 102,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 432 704 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 242 223 110
2.1 Вземания от МВФ 86 051 78
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 156 172 32
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 50 962 −563
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 992 −520
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 992 −520
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 127 017 2 935
5.1 Основни операции по рефинансиране 42 988 3 701
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 083 183 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 845 −768
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 212 494 4 138
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 604 688 −2 898
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 280 192 −1 791
7.2 Други ценни книжа 324 496 −1 106
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 589 0
9 Други активи 255 592 545
Общо активи 2 975 261 3 746
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 878 293 3 114
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 107 179 −17 862
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 102 482 −44 333
2.2 Депозитно улеснение 789 715 26 596
2.3 Срочни депозити 214 000 8
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 982 −133
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 8 515 958
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 125 123 14 512
5.1 Сектор „Държавно управление“ 114 015 14 297
5.2 Други задължения 11 108 216
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 84 974 2 859
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 451 365
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 089 −1 002
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 089 −1 002
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 716 0
10 Други задължения 217 938 808
11 Сметки за преоценка 399 445 0
12 Капитал и резерви 85 539 −6
Общо пасиви 2 975 261 3 746

Данни за контакт за медиите