Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. mai 2012

22. mai 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

18. mail 2012 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis valdavalt eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 224,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
17. mai 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,3 miljardit USA dollarit 0,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,1 miljardi euro võrra 324,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 3,1 miljardi euro võrra 878,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 14,3 miljardi euro võrra 114 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 23,5 miljardi euro võrra 122,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. mail 2012 möödus 39,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 43 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 214 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 789,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 763,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 1,8 miljardi euro võrra 280,2 miljardi euroni. Selle tingis väärtpaberite lunastamine väärtpaberituruprogrammi raames, mis rohkem kui tasakaalustas tagatud võlakirjade teise ostukava raames nädala jooksul arveldatud ostud. Selle tulemusel ulatus 18. mail 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 212,1 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,6 miljardi ja 11,5 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 44,3 miljardi euro võrra 102,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 432 704 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 242 223 110
2.1 Nõuded RVFle 86 051 78
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 156 172 32
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 50 962 −563
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 992 −520
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 992 −520
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 127 017 2 935
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 42 988 3 701
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 083 183 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 845 −768
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 212 494 4 138
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 604 688 −2 898
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 280 192 −1 791
7.2 Muud väärtpaberid 324 496 −1 106
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 589 0
9 Muud varad 255 592 545
Varad kokku 2 975 261 3 746
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 878 293 3 114
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 107 179 −17 862
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 102 482 −44 333
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 789 715 26 596
2.3 Tähtajalised hoiused 214 000 8
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 982 −133
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 515 958
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 125 123 14 512
5.1 Valitsussektor 114 015 14 297
5.2 Muud kohustused 11 108 216
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 84 974 2 859
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 451 365
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 089 −1 002
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 089 −1 002
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 716 0
10 Muud kohustused 217 938 808
11 Ümberhindluskontod 399 445 0
12 Kapital ja reservid 85 539 −6
Kohustused kokku 2 975 261 3 746

Kontaktandmed