Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. maja 2012

22. maj 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. maja 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, predvsem zaradi prodaje zlatih kovancev s strani ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,2 milijarde EUR na 224,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
17. maj 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,3 mrd USD 0,3 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,1 milijarde EUR na 324,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,1 milijarde EUR na 878,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14,3 milijarde EUR na 114 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 23,5 milijarde EUR na 122,3 milijarde EUR. V sredo, 16. maja 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 39,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 43 milijard EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 214 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v istem znesku.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,8 milijarde EUR (v primerjavi z 1,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 789,7 milijarde EUR (v primerjavi s 763,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 1,8 milijarde EUR na 280,2 milijarde EUR. Do zmanjšanja je prišlo zaradi zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, kar je več kot odtehtalo nakupe, poravnane tekom tedna v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 18. maja 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 212,1 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 56,6 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 11,5 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 44,3 milijarde EUR na 102,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 432.704 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 242.223 110
2.1 Terjatve do MDS 86.051 78
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 156.172 32
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 50.962 −563
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.992 −520
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.992 −520
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.127.017 2.935
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 42.988 3.701
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.083.183 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 845 −768
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 212.494 4.138
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 604.688 −2.898
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 280.192 −1.791
7.2 Drugi vrednostni papirji 324.496 −1.106
8 Dolg širše države v EUR 30.589 0
9 Druga sredstva 255.592 545
Skupaj sredstva 2.975.261 3.746
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 878.293 3.114
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.107.179 −17.862
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 102.482 −44.333
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 789.715 26.596
2.3 Vezane vloge 214.000 8
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 982 −133
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 8.515 958
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 125.123 14.512
5.1 Širša država 114.015 14.297
5.2 Druge obveznosti 11.108 216
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 84.974 2.859
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.451 365
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.089 −1.002
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.089 −1.002
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.716 0
10 Druge obveznosti 217.938 808
11 Računi prevrednotenja 399.445 0
12 Kapital in rezerve 85.539 −6
Skupaj obveznosti 2.975.261 3.746

Stiki za medije