Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 maja 2012 r.

22 maja 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 18 maja 2012 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał głównie ze sprzedaży złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,2 mld EUR do poziomu 224,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
17 maja 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,3 mld USD 0,3 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,1 mld EUR do poziomu 324,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,1 mld EUR do poziomu 878,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14,3 mld EUR do poziomu 114 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 23,5 mld EUR do poziomu 122,3 mld EUR. W środę 16 maja 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 39,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 43 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 214 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,8 mld EUR (wobec 1,6 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 789,7 mld EUR (wobec 763,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 1,8 mld EUR do poziomu 280,2 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, który z nadwyżką skompensował rozliczone w tym tygodniu zakupy w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 18 maja 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 212,1 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 56,6 mld i 11,5 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 44,3 mld EUR do poziomu 102,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 432.704 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 242.223 110
2.1 Należności od MFW 86.051 78
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 156.172 32
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 50.962 −563
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.992 −520
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.992 −520
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.127.017 2.935
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 42.988 3.701
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.083.183 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 845 −768
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 212.494 4.138
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 604.688 −2.898
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 280.192 −1.791
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 324.496 −1.106
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.589 0
9 Pozostałe aktywa 255.592 545
Aktywa razem 2.975.261 3.746
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 878.293 3.114
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.107.179 −17.862
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 102.482 −44.333
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 789.715 26.596
2.3 Depozyty terminowe 214.000 8
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 982 −133
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.515 958
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 125.123 14.512
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 114.015 14.297
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.108 216
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 84.974 2.859
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.451 365
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.089 −1.002
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.089 −1.002
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.716 0
10 Pozostałe pasywa 217.938 808
11 Różnice z wyceny 399.445 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.539 −6
Pasywa razem 2.975.261 3.746

Kontakt z mediami