Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. máju 2012

22. mája 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. mája 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,2 mld. EUR na 224,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
17. mája 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,3 mld. USD 0,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,1 mld. EUR na 324,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,1 mld. EUR na 878,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 14,3 mld. EUR na 114,0 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 23,5 mld. EUR na 122,3 mld. EUR. V stredu 16. mája 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 39,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 43,0 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 214,0 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,8 mld. EUR (v porovnaní s 1,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 789,7 mld. EUR (v porovnaní so 763,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) klesol o 1,8 mld. EUR na 280,2 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi, ktorých hodnota prevýšila hodnotu nákupov vyrovnaných v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov počas týždňa. V týždni končiacom sa 18. mája 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 212,1 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,6 mld. EUR a 11,5 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 44,3 mld. EUR na 102,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 432 704 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 242 223 110
2.1 Pohľadávky voči MMF 86 051 78
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 156 172 32
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 50 962 −563
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 992 −520
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 992 −520
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 127 017 2 935
5.1 Hlavné refinančné operácie 42 988 3 701
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 083 183 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 845 −768
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 212 494 4 138
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 604 688 −2 898
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 280 192 −1 791
7.2 Ostatné cenné papiere 324 496 −1 106
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 589 0
9 Ostatné aktíva 255 592 545
Úhrn aktív 2 975 261 3 746
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 878 293 3 114
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 107 179 −17 862
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 102 482 −44 333
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 789 715 26 596
2.3 Termínované vklady 214 000 8
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 982 −133
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 515 958
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 125 123 14 512
5.1 Verejná správa 114 015 14 297
5.2 Ostatné záväzky 11 108 216
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 84 974 2 859
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 451 365
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 089 −1 002
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 089 −1 002
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 716 0
10 Ostatné pasíva 217 938 808
11 Účty precenenia 399 445 0
12 Kapitál a rezervy 85 539 −6
Úhrn pasív 2 975 261 3 746

Kontakt pre médiá