Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 11 май 2012 г.

15 май 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 11 май 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 224,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
10 май 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,5 млрд. щатски долара 0,3 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 325,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1 млрд. евро до 875,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 8,7 млрд. евро до 99,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 44,7 млрд. евро до 145,9 млрд. евро. На 9 май 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 34,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 39,3 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 214 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в същия размер. Също така на 9 май 2012 г., сряда, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 11,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 13 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,6 млрд. евро (при 1,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 763,1 млрд. евро (при 801,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 282 млрд. евро. Увеличението се дължи на заплатените покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 11 май 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 214,2 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,6 млрд. евро и 11,3 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 50 млрд. евро до 146,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 432 705 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 242 113 135
2.1 Вземания от МВФ 85 973 5
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 156 140 130
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 51 525 −439
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 512 −596
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 512 −596
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 124 082 6 992
5.1 Основни операции по рефинансиране 39 287 4 867
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 083 183 1 599
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 613 526
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 208 356 3 666
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 607 585 363
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 281 983 233
7.2 Други ценни книжа 325 603 129
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 589 0
9 Други активи 255 047 1 077
Общо активи 2 971 515 11 197
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 875 178 −965
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 125 042 12 229
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 146 815 49 955
2.2 Депозитно улеснение 763 119 −38 370
2.3 Срочни депозити 213 992 −8
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 116 652
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 7 557 5 235
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 110 610 −9 277
5.1 Сектор „Държавно управление“ 99 718 −8 746
5.2 Други задължения 10 892 −531
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 82 115 4 575
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 086 −552
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 091 59
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 091 59
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 716 0
10 Други задължения 217 130 −107
11 Сметки за преоценка 399 445 0
12 Капитал и резерви 85 545 0
Общо пасиви 2 971 515 11 197

Данни за контакт за медиите