Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. máju 2012

15. mája 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. mája 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,2 mld. EUR na 224,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
10. mája 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,5 mld. USD 0,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 325,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,0 mld. EUR na 875,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 8,7 mld. EUR na 99,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 44,7 mld. EUR na 145,9 mld. EUR. V stredu 9. mája 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 34,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 39,3 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 214,0 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške. V stredu 9. mája 2012 bola zároveň splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 11,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 13,0 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,6 mld. EUR (v porovnaní s 1,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 763,1 mld. EUR (v porovnaní s 801,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 282,0 mld. EUR v dôsledku nákupov vyrovnaných v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 11. mája 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 214,2 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,6 mld. EUR a 11,3 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 50,0 mld. EUR na 146,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 432 705 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 242 113 135
2.1 Pohľadávky voči MMF 85 973 5
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 156 140 130
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 51 525 −439
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 512 −596
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 512 −596
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 124 082 6 992
5.1 Hlavné refinančné operácie 39 287 4 867
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 083 183 1 599
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 613 526
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 208 356 3 666
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 607 585 363
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 281 983 233
7.2 Ostatné cenné papiere 325 603 129
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 589 0
9 Ostatné aktíva 255 047 1 077
Úhrn aktív 2 971 515 11 197
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 875 178 −965
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 125 042 12 229
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 146 815 49 955
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 763 119 −38 370
2.3 Termínované vklady 213 992 −8
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 116 652
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 557 5 235
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 110 610 −9 277
5.1 Verejná správa 99 718 −8 746
5.2 Ostatné záväzky 10 892 −531
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 82 115 4 575
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 086 −552
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 091 59
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 091 59
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 716 0
10 Ostatné pasíva 217 130 −107
11 Účty precenenia 399 445 0
12 Kapitál a rezervy 85 545 0
Úhrn pasív 2 971 515 11 197

Kontakt pre médiá