Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. květnu 2012

15. května 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. května 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,2 mld. EUR na 224,7 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
10. května 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,5 mld. USD 0,3 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 325,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 1 mld. EUR na 875,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 8,7 mld. EUR na 99,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 44,7 mld. EUR na 145,9 mld. EUR. Ve středu 9. května 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 34,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 39,3 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 214 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši. Ve středu 9. května 2012 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 11,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 13 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,6 mld. EUR (oproti 1,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 763,1 mld. EUR (oproti 801,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 282 mld. EUR. Tento nárůst byl důsledkem nákupů vypořádaných v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 11. května 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 214,2 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 56,6 mld. EUR a 11,3 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 50 mld. EUR na 146,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 432 705 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 242 113 135
2.1 Pohledávky za MMF 85 973 5
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 156 140 130
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 51 525 −439
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 512 −596
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 512 −596
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 124 082 6 992
5.1 Hlavní refinanční operace 39 287 4 867
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 083 183 1 599
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 613 526
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 208 356 3 666
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 607 585 363
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 281 983 233
7.2 Ostatní cenné papíry 325 603 129
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 589 0
9 Ostatní aktiva 255 047 1 077
Aktiva celkem 2 971 515 11 197
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 875 178 −965
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 125 042 12 229
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 146 815 49 955
2.2 Vkladová facilita 763 119 −38 370
2.3 Termínované vklady 213 992 −8
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 116 652
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 557 5 235
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 110 610 −9 277
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 99 718 −8 746
5.2 Ostatní závazky 10 892 −531
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 82 115 4 575
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 086 −552
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 091 59
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 091 59
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 716 0
10 Ostatní pasiva 217 130 −107
11 Účty přecenění 399 445 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 545 0
Pasiva celkem 2 971 515 11 197

Kontakty pro média