Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 mei 2012

15 mei 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 11 mei 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 224,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
10 mei 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,5 miljard USD 0,3 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 325,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1 miljard naar EUR 875,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 8,7 miljard naar EUR 99,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 44,7 miljard naar EUR 145,9 miljard. Op woensdag 9 mei 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 34,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 39,3 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 214 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s aangetrokken. Op 9 mei 2012 verviel tevens een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 11,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 13 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,6 miljard (vergeleken met EUR 1,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 763,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 801,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 282 miljard. Deze stijging was het resultaat van verrekende aankopen in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 11 mei 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 214,2 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,6 miljard en EUR 11,3 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 50 miljard naar EUR 146,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 432.705 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 242.113 135
2.1 Vorderingen op het IMF 85.973 5
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 156.140 130
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 51.525 −439
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.512 −596
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.512 −596
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.124.082 6.992
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 39.287 4.867
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.083.183 1.599
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.613 526
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 208.356 3.666
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 607.585 363
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 281.983 233
7.2 Overige waardepapieren 325.603 129
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.589 0
9 Overige activa 255.047 1.077
Totaal activa 2.971.515 11.197
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 875.178 −965
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.125.042 12.229
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 146.815 49.955
2.2 Depositofaciliteit 763.119 −38.370
2.3 Termijndeposito's 213.992 −8
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.116 652
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.557 5.235
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 110.610 −9.277
5.1 Overheid 99.718 −8.746
5.2 Overige verplichtingen 10.892 −531
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 82.115 4.575
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.086 −552
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.091 59
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.091 59
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.716 0
10 Overige passiva 217.130 −107
11 Herwaarderingsrekeningen 399.445 0
12 Kapitaal en reserves 85.545 0
Totaal passiva 2.971.515 11.197

Contactpersonen voor de media