Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 maj 2012

15 maj 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 11 maj 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 224,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
10 maj 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,5 miljarder USD 0,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 325,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 875,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 8,7 miljarder EUR till 99,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 44,7 miljarder EUR till 145,9 miljarder EUR. Onsdagen den 9 maj 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 34,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 39,3 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 214 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp. Onsdagen den 9 maj 2012 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 11,4 miljarder EUR och ersattes av en ny på 13 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,6 miljarder EUR (jämfört med 1,1 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 763,1 miljarder EUR (jämfört med 801,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 282 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 11 maj 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 214,2 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,6 miljarder EUR respektive 11,3 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 50 miljarder EUR till 146,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 432.705 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 242.113 135
2.1 Fordringar på IMF 85.973 5
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 156.140 130
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 51.525 −439
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.512 −596
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.512 −596
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.124.082 6.992
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 39.287 4.867
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.083.183 1.599
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.613 526
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 208.356 3.666
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 607.585 363
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 281.983 233
7.2 Andra värdepapper 325.603 129
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.589 0
9 Övriga tillgångar 255.047 1.077
Summa tillgångar 2.971.515 11.197
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 875.178 −965
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.125.042 12.229
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 146.815 49.955
2.2 Inlåningsfacilitet 763.119 −38.370
2.3 Inlåning med fast löptid 213.992 −8
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.116 652
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.557 5.235
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 110.610 −9.277
5.1 Offentliga sektorn 99.718 −8.746
5.2 Övriga skulder 10.892 −531
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 82.115 4.575
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.086 −552
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.091 59
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.091 59
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.716 0
10 Övriga skulder 217.130 −107
11 Värderegleringskonton 399.445 0
12 Eget kapital 85.545 0
Summa skulder 2.971.515 11.197

Kontakt för media