Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. maja 2012

15. maj 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. maja 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,2 milijarde EUR na 224,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
10. maj 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,5 mrd USD 0,3 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 325,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1 milijardo EUR na 875,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 8,7 milijarde EUR na 99,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 44,7 milijarde EUR na 145,9 milijarde EUR. V sredo, 9. maja 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 34,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 39,3 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 214 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v istem znesku. Prav tako v sredo, 9. maja 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 11,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 13 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,6 milijarde EUR (v primerjavi z 1,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 763,1 milijarde EUR (v primerjavi s 801,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 282 milijard EUR. Povečanje je posledica poravnanih nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 11. maja 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 214,2 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 56,6 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 11,3 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 50 milijard EUR na 146,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 432.705 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 242.113 135
2.1 Terjatve do MDS 85.973 5
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 156.140 130
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 51.525 −439
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.512 −596
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.512 −596
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.124.082 6.992
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 39.287 4.867
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.083.183 1.599
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.613 526
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 208.356 3.666
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 607.585 363
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 281.983 233
7.2 Drugi vrednostni papirji 325.603 129
8 Dolg širše države v EUR 30.589 0
9 Druga sredstva 255.047 1.077
Skupaj sredstva 2.971.515 11.197
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 875.178 −965
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.125.042 12.229
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 146.815 49.955
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 763.119 −38.370
2.3 Vezane vloge 213.992 −8
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.116 652
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 7.557 5.235
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 110.610 −9.277
5.1 Širša država 99.718 −8.746
5.2 Druge obveznosti 10.892 −531
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 82.115 4.575
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.086 −552
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.091 59
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.091 59
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.716 0
10 Druge obveznosti 217.130 −107
11 Računi prevrednotenja 399.445 0
12 Kapital in rezerve 85.545 0
Skupaj obveznosti 2.971.515 11.197

Stiki za medije