Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 11. maijā

2012.15.05.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 11. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 224.7 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 10. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.5 mljrd. ASV dolāru 0.3 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 325.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 875.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.7 mljrd. euro (līdz 99.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 44.7 mljrd. euro (līdz 145.9 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 9. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 34.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 39.3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 214 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā. Trešdien, 2012. gada 9. maijā, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 11.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 13 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 763.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 801.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 282 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar veiktajiem pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 11. maijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 214.2 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.6 mljrd. euro un 11.3 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 50 mljrd. euro (līdz 146.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 432,705 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 242,113 135
2.1 SVF debitoru parādi 85,973 5
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 156,140 130
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 51,525 −439
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,512 −596
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,512 −596
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,124,082 6,992
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 39,287 4,867
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,083,183 1,599
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,613 526
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 208,356 3,666
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 607,585 363
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 281,983 233
7.2 Pārējie vērtspapīri 325,603 129
8 Valdības parāds euro 30,589 0
9 Pārējie aktīvi 255,047 1,077
Kopā aktīvi 2,971,515 11,197
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 875,178 −965
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,125,042 12,229
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 146,815 49,955
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 763,119 −38,370
2.3 Termiņnoguldījumi 213,992 −8
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,116 652
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 7,557 5,235
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 110,610 −9,277
5.1 Saistības pret valdību 99,718 −8,746
5.2 Pārējās saistības 10,892 −531
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 82,115 4,575
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,086 −552
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,091 59
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,091 59
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,716 0
10 Pārējās saistības 217,130 −107
11 Pārvērtēšanas konti 399,445 0
12 Kapitāls un rezerves 85,545 0
Kopā pasīvi 2,971,515 11,197

Kontaktinformācija presei