Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. maj 2012

15. maj 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. maj 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 224,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
10. maj 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,5 mia. USD 0,3 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,1 mia. euro til 325,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1 mia. euro til 875,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 8,7 mia. euro til 99,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 44,7 mia. euro til 145,9 mia. euro. Onsdag den 9. maj 2012 udløb en primær markedsoperation på 34,4 mia. euro, og en ny på 39,3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 214 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi. Onsdag den 9. maj 2012 udløb desuden en langfristet markedsoperation på 11,4 mia. euro, og en ny på 13 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,6 mia. euro (mod 1,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 763,1 mia. euro (mod 801,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,2 mia. euro til 282 mia. euro. Denne stigning skyldtes afviklede opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 11. maj 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 214,2 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 56,6 mia. euro og 11,3 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 50 mia. euro til 146,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 432.705 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 242.113 135
2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.973 5
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 156.140 130
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 51.525 −439
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.512 −596
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.512 −596
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.124.082 6.992
5.1 Primære markedsoperationer 39.287 4.867
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.083.183 1.599
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.613 526
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 208.356 3.666
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 607.585 363
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 281.983 233
7.2 Andre værdipapirer 325.603 129
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.589 0
9 Andre aktiver 255.047 1.077
Aktiver i alt 2.971.515 11.197
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 875.178 −965
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.125.042 12.229
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 146.815 49.955
2.2 Indlånsfacilitet 763.119 −38.370
2.3 Indskud med fast løbetid 213.992 −8
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.116 652
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.557 5.235
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 110.610 −9.277
5.1 Offentlig forvaltning og service 99.718 −8.746
5.2 Andre forpligtelser 10.892 −531
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 82.115 4.575
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.086 −552
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.091 59
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.091 59
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.716 0
10 Andre forpligtelser 217.130 −107
11 Revalueringskonti 399.445 0
12 Kapital og reserver 85.545 0
Passiver i alt 2.971.515 11.197

Medie- og pressehenvendelser