Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. mai 2012

15. mai 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

11. mail 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 224,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
10. mai 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,5 miljardit USA dollarit 0,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 325,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 1 miljardi euro võrra 875,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 8,7 miljardi euro võrra 99,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 44,7 miljardi euro võrra 145,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. mail 2012 möödus 34,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 39,3 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 214 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses. Kolmapäeval, 9. mail 2012 möödus ka 11,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 13 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 763,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 801,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,2 miljardi euro võrra 282 miljardi euroni, tingituna ostude arveldamisest tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 11. mail 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 214,2 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,6 miljardi ja 11,3 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 50 miljardi euro võrra 146,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 432 705 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 242 113 135
2.1 Nõuded RVFle 85 973 5
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 156 140 130
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 51 525 −439
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 512 −596
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 512 −596
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 124 082 6 992
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 39 287 4 867
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 083 183 1 599
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 613 526
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 208 356 3 666
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 607 585 363
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 281 983 233
7.2 Muud väärtpaberid 325 603 129
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 589 0
9 Muud varad 255 047 1 077
Varad kokku 2 971 515 11 197
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 875 178 −965
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 125 042 12 229
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 146 815 49 955
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 763 119 −38 370
2.3 Tähtajalised hoiused 213 992 −8
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 116 652
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 557 5 235
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 110 610 −9 277
5.1 Valitsussektor 99 718 −8 746
5.2 Muud kohustused 10 892 −531
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 82 115 4 575
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 086 −552
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 091 59
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 091 59
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 716 0
10 Muud kohustused 217 130 −107
11 Ümberhindluskontod 399 445 0
12 Kapital ja reservid 85 545 0
Kohustused kokku 2 971 515 11 197

Kontaktandmed