Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 maja 2012 r.

15 maja 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 11 maja 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,2 mld EUR do poziomu 224,7 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
10 maja 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,5 mld USD 0,3 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 325,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1 mld EUR do poziomu 875,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 8,7 mld EUR do poziomu 99,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 44,7 mld EUR do poziomu 145,9 mld EUR. W środę 9 maja 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 34,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 39,3 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 214 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę. Również w środę 9 maja 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 11,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 13 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,6 mld EUR (wobec 1,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 763,1 mld EUR (wobec 801,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,2 mld EUR do poziomu 282 mld EUR. Wzrost ten wynikał z rozliczonych zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 11 maja 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 214,2 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 56,6 mld i 11,3 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 50 mld EUR do poziomu 146,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 432.705 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 242.113 135
2.1 Należności od MFW 85.973 5
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 156.140 130
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 51.525 −439
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.512 −596
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.512 −596
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.124.082 6.992
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 39.287 4.867
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.083.183 1.599
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.613 526
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 208.356 3.666
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 607.585 363
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 281.983 233
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 325.603 129
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.589 0
9 Pozostałe aktywa 255.047 1.077
Aktywa razem 2.971.515 11.197
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 875.178 −965
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.125.042 12.229
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 146.815 49.955
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 763.119 −38.370
2.3 Depozyty terminowe 213.992 −8
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.116 652
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.557 5.235
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 110.610 −9.277
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 99.718 −8.746
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.892 −531
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 82.115 4.575
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.086 −552
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.091 59
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.091 59
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.716 0
10 Pozostałe pasywa 217.130 −107
11 Różnice z wyceny 399.445 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.545 0
Pasywa razem 2.971.515 11.197

Kontakt z mediami