Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 juni 2011

7 juni 2011

Den vecka som slutade den 3 juni 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 176,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 5,2 miljarder EUR till 342,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 8,5 miljarder EUR till 842,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 8,2 miljarder EUR till 73,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 6,4 miljarder EUR till 336,7 miljarder EUR. Onsdagen den 1 juni 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 116,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 110,8 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 75 miljarder EUR och ny inlåning med samma belopp, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR veckan före) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 20,4 miljarder EUR (jämfört med 19,4 miljarder EUR veckan före).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var oförändrat på 135,3 miljarder EUR. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 74,9 miljarder EUR respektive 60,4 miljarder EUR den vecka som slutade den 3 juni 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 21,1 miljarder EUR till 191,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 350.669 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 219.412 28
2.1 Fordringar på IMF 74.885 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 144.527 28
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.211 270
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.024 −369
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.024 −369
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 432.134 −5.413
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 110.762 −5.340
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 321.313 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −82
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 60 10
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 40.304 −6.856
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 477.867 5.168
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 135.280 0
7.2 Andra värdepapper 342.587 5.168
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.521 0
9 Övriga tillgångar 301.847 5.551
Summa tillgångar 1.898.989 −1.621
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 842.668 8.545
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 287.112 −20.067
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 191.661 −21.099
2.2 Inlåningsfacilitet 20.425 1.043
2.3 Inlåning med fast löptid 75.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 26 −11
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.618 1.123
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 80.724 8.128
5.1 Offentliga sektorn 73.139 8.155
5.2 Övriga skulder 7.585 −27
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.022 −1.109
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.353 641
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.307 −513
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.307 −513
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.612 0
10 Övriga skulder 188.483 1.631
11 Värderegleringskonton 305.890 0
12 Eget kapital 81.199 0
Summa skulder 1.898.989 −1.621

Kontakt för media