Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. júnu 2011

7. júna 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 3. júna 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 176,4 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 5,2 mld. EUR na 342,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 8,5 mld. EUR na 842,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 8,2 mld. EUR na 73,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 6,4 mld. EUR na 336,7 mld. EUR. V stredu 1. júna 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 116,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 110,8 mld. EUR. V ten istý deň boli tiež splatné termínované vklady vo výške 75 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 20,4 mld. EUR (v porovnaní s 19,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa nezmenil a zostal na úrovni 135,3 mld. EUR. V týždni končiacom sa 3. júna 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 74,9 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,4 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 21,1 mld. EUR na 191,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 350 669 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 219 412 28
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 885 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 144 527 28
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 211 270
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 024 −369
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 024 −369
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 432 134 −5 413
5.1 Hlavné refinančné operácie 110 762 −5 340
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 321 313 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −82
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 60 10
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 40 304 −6 856
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 477 867 5 168
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 135 280 0
7.2 Ostatné cenné papiere 342 587 5 168
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 521 0
9 Ostatné aktíva 301 847 5 551
Úhrn aktív 1 898 989 −1 621
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 842 668 8 545
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 287 112 −20 067
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 191 661 −21 099
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 20 425 1 043
2.3 Termínované vklady 75 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 26 −11
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 618 1 123
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 80 724 8 128
5.1 Verejná správa 73 139 8 155
5.2 Ostatné záväzky 7 585 −27
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 022 −1 109
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 353 641
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 307 −513
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 307 −513
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 612 0
10 Ostatné pasíva 188 483 1 631
11 Účty precenenia 305 890 0
12 Kapitál a rezervy 81 199 0
Úhrn pasív 1 898 989 −1 621

Kontakt pre médiá